ارائه‌ی الگویی ساختاری جهت پیش‌بینی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و ‏انگیزش شغلی آنان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، مطالعه ­ی رابطه ­ی میان ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی با کیفیت تدریس آنان بود. به این منظور 287 نفر از استادان دانشکده ­های مختلف دانشگاه شهید باهنر با روش نمونه­ گیری تصادفی- طبقه ­ای انتخاب شدند و ابزارهای اندازه­ گیری را که شامل پرسش­نامه ­ی محقق­ ساخته ­ی سنجش کیفیت تدریس، پرسش­نامه ­ی ذهنیت فلسفی و پرسش­نامه­ ی انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر را تکمیل کردند. ابزارها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بودند. در این تحقیق، برای مشخص کردن سهم ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی با کیفیت تدریس از رگرسیون چندگانه و مدل­سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته­ ها نشان داد که ذهنیت فلسفی به صورت مستقیم و مثبت با کیفیت تدریس و انگیزش شغلی به صورت مستقیم و مثبت با کیفیت تدریس رابطه­ ی معناداری دارند. هم­چنین ذهنیت فلسفی با انگیزش شغلی رابطه­ ی مستقیم، مثبت و معناداری دارد و انگیزش شغلی نقش واسطه­ ای معناداری در رابطه ­ی بین ذهنیت فلسفی و کیفیت تدریس دارد. نتایج با توجه به پژوهش ­های پیشین به بحث گذاشته شد و پیشنهادهایی به منظور پژوهش بیش­تر در این زمینه مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها: کیفیت تدریس؛ ذهنیت فلسفی؛ انگیزش شغلی؛ الگوی ساختاری

نویسندگان:

زهرا کوشی: کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مسعود اخلاقی: استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اصغر سلطانی: استادیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نشریه مطالعات آموزش و یادگیری – دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *